Årsmøte i Riastvegen SA

Innkalling til årsmøte for Riastvegen SA.

Sted:   Væktarstua hotell AS.

            Lørdag 18. april 2020 – kl.12.00.

Møtet avvikles under forutsetning av at hotellet er åpent for møtevirksomhet.

Om det fremdeles er restriksjoner på møtevirksomhet, utsettes møtet på ubestemt tid.

Riastvegen SA vil holde dere oppdatert på hjemmesiden:  www.riastvegen.com og facebook.

Årsmøtet for Riastvegen SA holdes i samsvar med vegens vedtekter §7 og §8.

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.
  4. Styrets årsmelding og regnskap for det foregående år.
  5. Godtgjørelse for styret.
  6. Budsjett 2020 for Ristvegen SA.
  7. Vedlikeholdsplan.
  8. Daglig drift.
  • Valg.

For styret i Riastvegen SA.

Bjørg Helene Skjerdingstad

Årsmelding 2019 for Riastvegen.

Årsmøtet i 2019, ble holdt på Graftås Samfunnshus, lørdag 6. april 2019.

På årsmøtet møtte 14 inkl. 1 fullmakt  av totalt 33 registrert medlemmer.

 

Årsmøtet behandlet vedtektsendring av §7 i vedtektene.

Endringen ble:

Innkalling kan sendes ut pr. e-post – enstemmig vedtatt.

 

Vegavgiftene for 2019 ble holdt på samme nivå som forrige sesong.

Enkeltbillett:      kr.70,-

Årskort:               kr.700,-

Det var litt diskusjon om vegavgiften burde heves for å øke inntektene, det var enighet om at denne diskusjonen skal tas opp igjen ved en senere anledning.

 

Valg:

Hans Kristian Engan, Jon Lillegjære og Einar Aas ble gjenvalgt til styret.

Valgkomite ble gjenvalgt for 2020, og består av: Jens Inge Gjære og Jørgen Lysholm.

Revisor Vigdis Ophaug gjenvalgt.

Styret består av:

Bjørg Helene Skjerdingstad, leder

Hans Kristian Engan

Jon Lillegjære

Einar Aas

Tor Ole Rønning

 

Godtgjørelse for styret: Styreleder kr. 15000,-

                                      Styremedlemmer kr. 10000,-

 

I 2019 er det avholdt 4 styremøter og behandlet 29 saker.

Det er søkt om disp fra kommunens arealdel med sikte på salg av veg brakka ved Riasten. Saken er ikke avklart ennå.

Arvid Bårdstu har arbeidet med ny hjemmeside for Riastvegen

 

Brøytingen av vegen er utført av Einar Aas som tidligere år.

Oppstart for brøyting av vegen var 20. mai og brøytemannskapene kom fram til Menna 21.mai.

Fredag 24. mai ble vegen åpnet fra Målåsetret til Menna.

Den 27. mai var styret på befaring av vegen. Tilstanden på vegen var tilfredsstillende, men det var utgraving ved Jensåsvollen, hull i vegbanen ved Riasten og utglidning ved Pællslettdalen og behov for utskifting av noe masse ved Tverråbrua.

 

Vegen over fjellet ble åpnet 6. juni.

Vedlikehold av vegen. 

Asbjørn Eidet utførte nødvendig vedlikeholdsarbeid på vegen før åpning.

Vegen ble skrapt/høvlet, så fort den hadde tørket opp og var høvelig for dette arbeidet. Kløften utførte arbeidet  mandag 3.juni og tirsdag 4. juni, før åpning av vegen 6. juni.

 

I løpet av sommeren er det utført et betydelig arbeid med sikring av vegen gjennom  Pællslettdalen. Masser er skiftet ut og vegskulder er plastret med blokker av stein. I dette området er det  silt i grunnen, som  forårsaker ustabile grunnforhold for vegen.

 

Vegen ble skrapt utpå sommeren. Arbeidet ble utført av Ramlos as. 

På deler av vegen er det vanskelig å skrape da det er lite grusmasse å skrape i, det er behov for å tilføre grus på noen parti av vegen.

 

I løpet av sommeren er det utført «lapping»  av noen  vegstrekninger med hull i vegbanen.

Det er foretatt maskinell vegetasjonsrydding langs vegen.

 

Tekniske og datatekniske systemer.

 Den daglig drift av bomsystemet har fungert ganske bra i driftssesongen 2019, vi er avhengig av god nettforbindelse både i Tydal og i Ålen for at bommene skal fungerer.  Driften hadde vært stabilere dersom det hadde vært mulig å få tilgang på bredbånd til bomstasjonene, saken er tatt opp med nettselskapene men foreløpig har vi ikke mottatt positive respons.

 Lars Ingmar Nyhus er til god hjelp når tekniske problemene har oppstått.

 

Betalingsautomaten på Reitan kan i perioder være vanskelig å lese (da skjermen går i svart når sola står i en spesiell vinkel på skjermen).

 Det er installert nye betalingsterminalene på Reitan og i Tydal, de nye terminalene har bedre lesbarhet. Før drift sesongen 2020 vil det bli montert inn automatisk leser for kort.

Det er installert nytt kamera både på Reitan og i Tydal.

Face book siden til Riastvegen er godt mottatt blant publikum.

Det er satt opp nye infotavler. Ny tavle er satt opp på brakkeveggen ved Reitan og tilsvarende nye infotavler er satt opp på tavlestativet ved Tya bru.

Det er inngått ny leieavtale med Hytteeierne i Langtjønnområdet og Øvlinglias hyttefelt for leie av bomsystemet i Tydal til bruk på vinterstid. Leiesum for vinteren er kr. 20.000,-.

 

Styret ser positivt på at medlemmer kommer med innspill til vedlikeholdstiltak og tar dette med i planene for vedlikehold. Her må bemerkes at det er slik at det ikke er økonomisk rom for å få gjennomført alle tiltak som ønsket.

 

Ålen, 30.3.2020

For styret

 

Bjørg Helene Skjerdingstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *